GDPR

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi på Hidden Dreams öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Här nedan finner du information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Bakgrund

Hidden Dreams AB, 559195-9118 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar Personuppgifter rörande dig som aktieägare. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar samt hur och varför.

Genomgående i denna informationstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämpliga i aktuellt fall, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Varifrån samlar vi in Personuppgifter rörande aktieägare?

Vi samlar in Personuppgifter från aktieägaren själv i samband med att denne blir aktieägare. Det handlar exempelvis om uppgifter som enligt aktiebolagslagen (ABL) ska återges i aktieboken, uppgifter du lämnar till oss i samband med anmälan till och röstning vid bolagsstämma, kontouppgifter för det fall transaktioner ska genomföras och kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig i ärenden som gäller bolaget.

När och varför behandlar vi aktieägares Personuppgifter?

Överföring och utlämnande av Personuppgifter

Vi strävar efter att begränsa åtkomsten till och skydda dina Personuppgifter. Endast personer som har ett särskilt behov mot bakgrund av deras befattning inom Bolaget kommer att ha åtkomst till dina Personuppgifter.

Andra mottagare av Personuppgifter

Mottagare Syfte med överföring Laglig grund
Bank (Nordea) KYC Rättslig förpliktelse
Revisor (KPMG) Revision Rättslig förpliktelse
Juridiska ombud Juridiska spörsmål Berättigat intresse
Bolagsverket Registreringsärenden Rättslig förpliktelse / berättigat intresse
Skatteverket Skatterättsliga ärenden Rättslig förpliktelse
Domstolar och myndigheter Ärendespecifikt Rättslig förpliktelse / berättigat intresse

Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av Personuppgifter till tredjeländer

Om Bolaget överför eller lämnar ut dina Personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Bolaget att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda Personuppgifterna.

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina Personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna informationstext.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina Personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter

I samband med vår behandling av dina Personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när Personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket Personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan Personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Bolaget på kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Hidden Dreams AB, org. nr. 559195-9118, besöksadress Wallingatan 12, 111 60 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Till Bolagets företrädare: Maria Assarson (vd), e-post: maria@hiddendreams.se

Till Bolagets chefsjurist: Sofia Tångelin, e-post: sofia@hiddendreams.se, mobil: 0791008696

Kategori av Personuppgift Exempel på Personuppgifter
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar en person, t.ex. namn, personnummer, användarnamn, olika typer av IDn eller IP-adress. titel/nuvarande position
Kontaktuppgifter Uppgifter som möjliggör kontakt med dig, t.ex. epost, mobilnummer, adress
Bild- och ljudmaterial Uppgifter såsom din bild eller din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. foto, film eller ljudfil.
Redaktionellt innehåll Uppgifter som ingår i texter av redaktionell art, t.ex. intervjuer, artiklar.
Kontouppgifter Bank, clearingnummer, kontonummer
Svarsuppgifter Personliga åsikter, intryck, upplevelser och feedback
Bakgrund

Hidden Dreams AB, 559195-9118 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar Personuppgifter rörande dig som anställd i syfte att kunna hantera anställningsförhållandet och på olika sätt facilitera dina arbetsuppgifter och din tillvaro på arbetsplatsen. Det kan tillexempel handla om att du ska få din lön utbetald till anvisat bankkonto, registrering för deltagande på en teambuildingaktivitet eller om du har några kostpreferenser. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar om dig samt hur och varför.

Genomgående i denna informationstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämpliga i aktuellt fall, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Varifrån samlar vi in Personuppgifter rörande anställda?

Vi samlar in de aktuella Personuppgifterna från den anställde själv.

När och varför behandlar vi anställdas Personuppgifter?

Överföring och utlämnande av Personuppgifter

Vi strävar alltid efter att begränsa åtkomsten till och skydda dina Personuppgifter. Endast personer som har ett särskilt behov mot bakgrund av deras befattning och tillhörande arbetsuppgifter inom Bolaget kommer att ha åtkomst till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Bolaget
Utöver behandling av Personuppgifter inom Bolagets verksamhet kan Bolaget överföra dina Personuppgifter till externa aktörer såsom tjänsteleverantörer och samarbetspartners, t.ex. Google, Dropbox och Slack, samt tjänsteleverantörer inom datadriven rekrytering (AlvaLabs), löneadministration (SomeOne) och digital signering (DocuSign). Dessa parter kommer att agera i egenskap av Bolagets personuppgiftsbiträden och är enligt avtal skyldiga att behandla dina Personuppgifter på uppdrag av och enligt våra närmare instruktioner.

Andra mottagare av Personuppgifter

Mottagare Syfte med överföring Laglig grund
Bank (Nordea) KYC Rättslig förpliktelse
Revisor (KPMG) Revision Rättslig förpliktelse
Juridiska ombud Juridiska spörsmål Berättigat intresse
Bolagsverket Registreringsärenden Rättslig förpliktelse / berättigat intresse
Skatteverket Skatterättsliga ärenden Rättslig förpliktelse
Försäkringskassan Försäkring Rättslig förpliktelse
Försäkringsgivare (Trygghansa) Försäkring Avtal
Avanza Tjänstepension Avtal
Domstolar och myndigheter Ärendespecifikt Rättslig förpliktelse / berättigat intresse
Redovisningsbyrå (SomeOne) Administration av ekonomi och redovisning, inbegripet hantering av kvitton och utlägg Berättigat intresse
Restauranger/catering firmor Hantering av matbeställningar Berättigat intresse
Andra aktivitetsaktörer Genomförande av aktivitet Berättigat intresse

Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av Personuppgifter till tredjeländer

Om Bolaget överför eller lämnar ut dina Personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Bolaget att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda Personuppgifterna.

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina Personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna informationstext.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina Personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter

I samband med vår behandling av dina Personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när Personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket Personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Bolaget på kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Hidden Dreams AB, org. nr. 559195-9118, besöksadress Wallingatan 12, 111 60 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Till Bolagets företrädare: Maria Assarsson (VD), e-post: maria@hiddendreams.se

Till Bolagets chefsjurist: Sofia Tångelin, e-post: sofia@hiddendreams.se, mobil: 0791008696

Beskrivning av Personuppgiftskategorier

Kategori av Personuppgift Exempel på Personuppgifter
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar en person, t.ex. namn, personnummer, användarnamn, olika typer av IDn eller IP-adress. titel/nuvarande position
Kontaktuppgifter Uppgifter som möjliggör kontakt med dig, t.ex. epost, mobilnummer, adress
Kompetensuppgifter Uppgifter som visar din individuella kompetens, t.ex. betyg, utbildning, certifikat, språkkunskaper, tidigare omdömen mm
Demografiska uppgifter Uppgifter kopplat till demografi, t.ex. födelsedatum, kön, civilstånd, slutdatum för studierna, studieinriktning
Anställningsuppgifter Uppgifter som definierar din anställning, t.ex. titel, anställningstid, avtalade förmåner, semester, arbetsuppgifter mm.
Bild- och ljudmaterial Uppgifter såsom din bild eller din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. foto, film eller ljudfil.
Redaktionellt innehåll Uppgifter som ingår i texter av redaktionell art, t.ex. intervjuer, artiklar.
Användargenererade uppgifter Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler, t.ex. klickhistorik och beteenden i digitala kanaler.
Kontouppgifter Bank, clearingnummer, kontonummer
Skatteuppgifter Individuella beskattningsuppgifter
Känsliga personuppgifter Uppgifter om hälsa (sjukdom, skada, allergi, kostpreferens).
Svarsuppgifter Personliga åsikter, intryck, upplevelser och feedback
Bakgrund

Hidden Dreams AB, 559195-9118 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar Personuppgifter rörande dig som söker anställning hos oss. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar samt hur och varför.

Genomgående i denna informationstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämpliga i aktuellt fall, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Varifrån samlar vi in Personuppgifter rörande arbetssökande?

Vi samlar in de Personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med rekryteringsprocessen, till exempel i CV och personligt brev. Om vi har anlitat ett rekryteringsföretag samlar vi in de personuppgifter som rekryteringsföretaget lämnar till oss. Vi hämtar normalt inte in omdömen från referenspersoner under rekryteringsprocessen, men skulle så ske så samlar vi in de personuppgifter som referenspersonen lämnar om dig. I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, till exempel på sociala medier, som underlag för bedömning av en ansökan. I samband med att anställningsavtal träffas kontrollerar vi att de uppgifter som du har lämnat mot offentliga register för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter till dig.

När och varför behandlar vi arbetssökandes Personuppgifter?

Överföring och utlämnande av Personuppgifter

Vi strävar efter att begränsa åtkomsten till och skydda dina Personuppgifter. Endast personer som har ett särskilt behov mot bakgrund av deras befattning inom Bolaget kommer att ha åtkomst till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Bolaget

Utöver behandling av Personuppgifter inom Bolagets verksamhet kan Bolaget överföra dina Personuppgifter till externa aktörer såsom tjänsteleverantörer och samarbetspartners, t.ex. tjänsteleverantörer inom rekrytering (Teamtailor). Dessa parter kommer att agera i egenskap av Bolagets Personuppgiftsbiträden och är enligt avtal skyldiga att behandla dina Personuppgifter på uppdrag av och enligt våra närmare instruktioner.

Andra mottagare av Personuppgifter

Mottagare Syfte med överföring Laglig grund
Myndigheter Inför en eventuell anställning måste vi i vissa fall dela dina personuppgifter med berörda myndigheter. Det gör vi för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för oss samt för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.
Externa rådgivare Om det är nödvändigt kan vi dela dina personuppgifter med externa rådgivare (till exempel advokatbyråer eller andra juristbyråer). Det gör vi för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (till exempel i samband med en rättsprocess eller en tvist).

Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av Personuppgifter till tredjeländer

Om Bolaget överför eller lämnar ut dina Personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Bolaget att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda Personuppgifterna.

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina Personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna informationstext.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina Personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter

I samband med vår behandling av dina Personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när Personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket Personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan Personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Bolaget på kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Hidden Dreams AB, org. nr. 559195-9118, besöksadress Wallingatan 12, 111 60 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Till Bolagets företrädare: Maria Assarsson (VD), e-post: maria@hiddendreams.se

Till Bolagets chefsjurist: Sofia Tångelin, e-post: sofia@hiddendreams.se, mobil: 0791008696

Kategori av Personuppgift Exempel på Personuppgifter
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar en person, t.ex. namn, personnummer, användarnamn, olika typer av IDn eller IP-adress. titel/nuvarande position
Kontaktuppgifter Uppgifter som möjliggör kontakt med dig, t.ex. epost, mobilnummer, adress
Kompetensuppgifter Uppgifter som visar din individuella kompetens, t.ex. betyg, utbildning, certifikat, språkkunskaper, tidigare omdömen mm
Demografiska uppgifter Uppgifter kopplat till demografi, t.ex. födelsedatum, kön, civilstånd, slutdatum för studierna, studieinriktning
Anställningsuppgifter Uppgifter som definierar din nuvarande anställning, t.ex. titel och anställningstid
Bild- och ljudmaterial Uppgifter såsom din bild eller din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. foto, film eller ljudfil.
Känsliga personuppgifter Uppgifter om brott (utdrag från brottsregister)
Svarsuppgifter Personliga åsikter, intryck, upplevelser och feedback
Bakgrund

Hidden Dreams AB, 559195-9118 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar Personuppgifter rörande dig som deltagare i våra event, seminarium, tävlingar, mentorsskapsprogram och andra aktiviteter som vi anordnar, antingen på vårt kontor, externt eller digitalt. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar samt hur och varför.

Genomgående i denna informationstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämpliga i aktuellt fall, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Varifrån samlar vi in Personuppgifter rörande deltagare?

Vi samlar in Personuppgifter från deltagaren själv i samband med att denne anmäler sig till något av våra event eller annan aktivitet. Vi samlar ibland in Personuppgifter om dig som andra deltagare lämnar, t.ex. i samband med ett event. Vi kan även samla in Personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. vid kommunikation eller i samband med ett möte eller en annan aktivitet. I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, exempelvis på sociala medier.

När och varför behandlar vi deltagares Personuppgifter?

Överföring och utlämnande av Personuppgifter

Vi strävar efter att begränsa åtkomsten till och skydda dina Personuppgifter. Endast personer som har ett särskilt behov mot bakgrund av deras befattning inom Bolaget kommer att ha åtkomst till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Bolaget

Utöver behandling av Personuppgifter inom Bolagets verksamhet kan Bolaget överföra dina Personuppgifter till externa aktörer såsom tjänsteleverantörer och samarbetspartners, t.ex. tjänsteleverantörer inom eventadministration (Confetti). Dessa parter kommer att agera i egenskap av Bolagets Personuppgiftsbiträden och är enligt avtal skyldiga att behandla dina Personuppgifter på uppdrag av och enligt våra närmare instruktioner.

Andra mottagare av Personuppgifter

Mottagare Syfte med överföring Laglig grund
Redovisningsbyrå (SomeOne) Administration av ekonomi och redovisning, inbegripet hantering av kvitton och utlägg Berättigat intresse
Restauranger/catering firmor Hantering av matbeställningar Berättigat intresse
Andra aktivitetsaktörer Genomförande av aktivitet Berättigat intresse

Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av Personuppgifter till tredjeländer

Om Bolaget överför eller lämnar ut dina Personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Bolaget att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda Personuppgifterna.

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina Personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna informationstext.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina Personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter

I samband med vår behandling av dina Personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när Personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket Personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan Personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Bolaget på kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Hidden Dreams AB, org. nr. 559195-9118, besöksadress Wallingatan 12, 111 60 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Till Bolagets företrädare: Maria Assarsson (VD), e-post: maria@hiddendreams.se

Till Bolagets chefsjurist: Sofia Tångelin, e-post: sofia@hiddendreams.se, mobil: 0791008696

Kategori av Personuppgift Exempel på Personuppgifter
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar en person, t.ex. namn, personnummer, användarnamn, olika typer av IDn eller IP-adress. titel/nuvarande position
Kontaktuppgifter Uppgifter som möjliggör kontakt med dig, t.ex. epost, mobilnummer, adress
Kompetensuppgifter Uppgifter som visar din individuella kompetens, t.ex. betyg, utbildning, certifikat, språkkunskaper, tidigare omdömen mm
Demografiska uppgifter Uppgifter kopplat till demografi, t.ex. födelsedatum, kön, civilstånd, slutdatum för studierna, studieinriktning
Anställningsuppgifter Uppgifter som definierar din anställning, t.ex. titel, anställningstid, avtalade förmåner, semester, arbetsuppgifter mm.
Bild- och ljudmaterial Uppgifter såsom din bild eller din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. foto, film eller ljudfil.
Redaktionellt innehåll Uppgifter som ingår i texter av redaktionell art, t.ex. intervjuer, artiklar.
Användargenererade uppgifter Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler, t.ex. klickhistorik och beteenden i digitala kanaler.
Känsliga personuppgifter Uppgifter om hälsa (sjukdom, skada, allergi, kostpreferens).
Svarsuppgifter Personliga åsikter, intryck, upplevelser och feedback
Bakgrund

Hidden Dreams AB, 559195-9118 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar Personuppgifter rörande dig som är närmast anhörig till en medarbetare hos oss. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar samt hur och varför.

Genomgående i denna informationstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämpliga i aktuellt fall, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Varifrån samlar vi in Personuppgifter rörande närmast anhörig?

Vi samlar in Personuppgifter om dig från den anhörige som arbetar hos oss.

När och varför behandlar vi närmast anhörigasPersonuppgifter?

Det kan vara en stor trygghet för de anställda att arbetsgivaren har någon att ringa om något skulle hända under arbetstid. Vi har därför en lista med kontaktuppgifter till någon anhörig för varje anställd på Hidden Dreams. Syftet med listan är att kunna kontakta den anställdes anhöriga om det sker en olycka eller liknande på arbetsplatsen. 

Överföring och utlämnande av Personuppgifter

Vi strävar efter att begränsa åtkomsten till och skydda dina Personuppgifter. Endast personer som har ett särskilt behov mot bakgrund av deras befattning inom Bolaget kommer att ha åtkomst till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Bolaget
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan aktör.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina Personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter

I samband med vår behandling av dina Personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när Personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket Personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan Personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Bolaget på kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Hidden Dreams AB, org. nr. 559195-9118, besöksadress Wallingatan 12, 111 60 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Till Bolagets företrädare: Maria Assarsson (VD), e-post: maria@hiddendreams.se

Till Bolagets chefsjurist: Sofia Tångelin, e-post: sofia@hiddendreams.se, mobil: 0791008696

Kategori av Personuppgift Exempel på Personuppgifter
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar en person, t.ex. namn
Kontaktuppgifter Uppgifter som möjliggör kontakt med dig, t.ex. mobilnummer
Demografiska uppgifter Uppgifter kopplat till demografi, t.ex. relation till den anställde
Bakgrund

Hidden Dreams AB, 559195-9118 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar Personuppgifter rörande dig som problemspecialist inom ramen för vår pre-transactionprocess. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar samt hur och varför.

Genomgående i denna informationstext används begreppet ”behandling”, vilket inbegriper samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämpliga i aktuellt fall, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar GDPR.

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Varifrån samlar vi in Personuppgifter rörande problemspecialister?

Vi samlar in Personuppgifter från problemspecialisten själv. 

När och varför behandlar vi problemspecialisters Personuppgifter?

Överföring och utlämnande av Personuppgifter

Vi strävar efter att begränsa åtkomsten till och skydda dina Personuppgifter. Endast personer som har ett särskilt behov mot bakgrund av deras befattning inom Bolaget kommer att ha åtkomst till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Bolaget

Utöver behandling av Personuppgifter inom Bolagets verksamhet kan Bolaget överföra dina Personuppgifter till externa aktörer såsom tjänsteleverantörer och samarbetspartners, t.ex. tjänsteleverantör för det ansökningsformulär du använder när du skickar in en problemformulering till Hidden Dreams (Teamtailor) och interna diskussioner av inskickade problemformuleringar (Slack). Dessa parter kommer att agera i egenskap av Bolagets Personuppgiftsbiträden och är enligt avtal skyldiga att behandla dina Personuppgifter på uppdrag av och enligt våra närmare instruktioner.

Andra mottagare av Personuppgifter

Mottagare Syfte med överföring Laglig grund
Bank (Nordea) KYC Rättslig förpliktelse
Juridiska ombud Juridiska spörsmål Berättigat intresse
Bolagsverket Registreringsärenden Rättslig förpliktelse / berättigat intresse
Domstolar och myndigheter Ärendespecifikt Rättslig förpliktelse / berättigat intresse

Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av Personuppgifter till tredjeländer

Om Bolaget överför eller lämnar ut dina Personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Bolaget att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda Personuppgifterna.

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina Personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längst ned i denna informationstext.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina Personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter

I samband med vår behandling av dina Personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när Personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket Personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan Personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Bolaget på kontaktuppgifterna nedan. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Hidden Dreams AB, org. nr. 559195-9118, besöksadress Wallingatan 12, 111 60 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Till Avdelningens företrädare: Ellie-Fokas-Schuettinger (New Venture Manager), e-post: ellie@hiddendreams.se

Till Bolagets chefsjurist: Sofia Tångelin, e-post: sofia@hiddendreams.se, mobil: 0791008696

Kategori av Personuppgift Exempel på Personuppgifter
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar en person, t.ex. namn, personnummer, användarnamn, olika typer av IDn eller IP-adress. titel/nuvarande position
Kontaktuppgifter Uppgifter som möjliggör kontakt med dig, t.ex. epost, mobilnummer, adress
Kompetensuppgifter Uppgifter som visar din individuella kompetens, t.ex. betyg, utbildning, certifikat, språkkunskaper, tidigare omdömen mm
Demografiska uppgifter Uppgifter kopplat till demografi, t.ex. födelsedatum, kön, civilstånd, slutdatum för studierna, studieinriktning
Anställningsuppgifter Uppgifter som definierar din anställning, t.ex. titel, anställningstid, avtalade förmåner, semester, arbetsuppgifter mm.
Bild- och ljudmaterial Uppgifter såsom din bild eller din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. foto, film eller ljudfil.
Redaktionellt innehåll Uppgifter som ingår i texter av redaktionell art, t.ex. intervjuer, artiklar.
Användargenererade uppgifter Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler, t.ex. klickhistorik och beteenden i digitala kanaler.
Kontouppgifter Bank, clearingnummer, kontonummer
Skatteuppgifter Individuella beskattningsuppgifter
Känsliga personuppgifter Uppgifter om hälsa (sjukdom, skada, allergi, kostpreferens).
Svarsuppgifter Personliga åsikter, intryck, upplevelser och feedback